همراه من ، بلندی عزت و عظمت ایستادنت را در افتادگیت می بینم ، که عزت از تواضع  می آید و ذلت از تکبر .

اگر در نگاه تو ،بر فراز آسمان عزت باشم ،خاک بوس پای مرام تو ام . وگرنه ،فرعونی مغرور ،در برابر تکبر تو خواهم بود .

غرور ،احترام به خود و دیگران است ولی تکبر ،احترام به خود و تحقیر دیگران است.
تواضع در برابر متکبر ،حقارت است و تکبر در برابر متواضع حماقت.