سلام بر هم دلان متفکر..
جملات شما را درباره ی " خدا " خواندم و به همه ی جملات ارزش قائلم چون محصول تفکرند، ولی برخی زیباتر از برخی دیگر بطوریکه در انتخاب بهترینش دچار مشکل شدم.
گرچه سلیقه ی من معیار نیست ولی بهترین را انتخاب می کنم. 
از همه ی شما که خالق احساس انسانی و معنوی هستید سپاسگزارم..

واژه بعدی :

2- " شکست مبارک"

 

-بیشتر از اینکه به پیروزیهای خویش ببالیم؛ به تسلیم نشدنهای خود باید افتخار کنیم چراکه در پیروزی ترس است و در تسلیم نشدن شهامت..

-موفق آن نیست که در زندگی شکست نداشته است، موفق آن است که تا پیروزی از شکست نترسد..

-شکستی که پل پیروزیست تلخ نیست..
- شکست + امید = پیروزی مکرر و شکست + حقارت = شکست پی در پی
-پیروزی پایدار ، شهامت و جرات می خواهد که در دل شکست خورده های امیدوار است..