بهشت گم شده ،گلستان آرامش ،جنات عدن.. کجاست؟
عمری است که در پی حال خوش هستیم ولی به غفلت دنبال حالت خوش رفتیم..
حال از شخصیت و درون است ، حالت از موقعیت و از برون (چشمه آن است که از خود بجوشد ) حال پایدار است و حالت گذرا..
از حال بد ،گرفتار حالت پرستی شده ایم :
دود و دلبر ، عیش و نوش ، شهرت و شهوت و مقام و پول پرستی ، آلودگی شغلی ، تفریحات نا سالم و آینده ی مفسد ... همه از حال نا آرام و بد است.
راز آرامش پایدار و لذت ماندگار ، چیست !
ساده بنویسید که راز حال خوش چیست؟
مشتاق دیدن نظرات شما هستم ، همدلان خوبم..