اوقات خوش آن بود ،که با دوست به سر شد ؛
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود..
خاطرات معنوی و متفاوت از دوران جوانی ام در جبهه ها
شبکه پنج مستند "بچه های مدرسه" مربوط به جبهه رفتن بچه های مدرسه الهی
18 اردیبهشت ساعت 9:15 شب
تکرار جمعه ساعت 10:30 صبح