آشتی به معنای اشتباه کردم یا حق با توست نیست،

آشتی به معنای دوستت دارم است..

قهر کاری کودکانه است ، احساس می خواهد ولی آشتی کاری خردمندانه است و عقل می خواهد..