به عرض میرسانم که هیچکس به جهت آشنایی یا خویشاوندی با من (یا عکس کنار من) مورد تایید من نمیباشد. بعضا مردود هم هستند. امیدوارم هیچکس از نام و نسبت و خویشاوندی و عکس و آشنایی، از من سوء استفاده نکند. مگر کسانی که در حال حاضر از شماره دفترم معرفی می شوند. 02144076204