بسمه تعالی

طروات زندگی در جریان یاد گیری است

                                                              ذهن های بسته بوی مرگ میدهند

1-کلاس روانشناسی ارتباط موفق

( تحلیل شیوه های برخورد مبتنی بر روحیات و قواعد ارتباط موفق و شیوه های تاثیر گذاری)

تاریخ شروع کلاس : 91/07/12       ساعت 4  الی 5 بعد ازظهر

مهلت ثبت نام :91/07/05

 

2-کلاس روانشناسی حقارت و اعتماد به نفس

مهلت ثبت نام : 91/07/05 

تاریخ شروع کلاس : 91/0712      ساعت 5:30  الی  6:30  بعد از ظهر

 

موفق باشید              

                                    ( ابراهیم میثاق )