سلامی بهاری به همه دوستان

چه کنیم سال نو حال نو برایمان باشد؟طبیعت زیبا جواب مارا داده است . پیراستن وآراستن و این سنت همیشه طبیعت است . دور ریختن وحذف کردن، افزودن وجذب کردن . آنچه همه ما انجام می دهیم باسوا وبی سواد ، استاد وعامی وفقیر وغنی وهمه و همه .

یعنی خانه تکانی .غبارروبی از خانه .دور ریختن آنچه بی فایده و یا زباله است وتهیه انچه  مفیدوجدید وزیباست ،دورریختن بعدآن افزودن.

 مانند تهیه لباس نو واصلاح موی سرو خرید وسایل جدید و....در کنار زباله های انباشته در کوچه ها .

 چه فرح بخش است این خانه تکانی .چون همه می خواهند هرچه را که می توانند نو وتازه کنند مانند بهار . اما سال با نو شدن لباس ولوازم منزل وموی سر و.....نو نمیشود مگر اینکه یک خانه تکانی در اندیشه ورفتار واحساس کنیم . ازاندیشه افکار زباله ای و از رفتار زشتی ها واز احساس بدیهایش را.

زباله های فکری:خاطرات رنج آور پوچ وبیحاصل وافکار شیطانی (غم آن درد که درمان نپذیرد چه خوری)

زباله های رفتار:تنبلی وتلخ زبانی وانتقادناپذیری  وغرور وبیرحمی وستم (یعنی گریز از رنج و فهم وعشق)

زباله های احساس:خشم ونفرت  صاحبش را بیشتر می سوزاند تا حریفش را.وحسادت وکینه (قلبهای پرکینه به بهشت نمی روند)وافسردگی وناامیدی (قهری دردناک است وابدی ودو سویه  میان فرد ومحبوب)

ترس واضطراب( مرگ تدریجی)

پس بیایید به جان خود بیفتیم وبیرحمانه  بسوزیم وخود رابسازیم. واولین تمرین رنج را (رنج اخلاقی )که رنج خود سازی است شروع کنیم .

تقاضا دارم نتایج این خانه تکانی درون را بااسم مستعار برایم بنویسید.

به امید روزی که همه چون بهار ،پاک و دوست داشتنی شوند. آنروز که کسی از گرسنگی نمیرد وظلمی نباشد واشکی از چشم دل شکسته ای نریزدو....

عید ما روزی بود کز ظلم آتاری نباشد

                                                   در کمند درد ورنج وغم گرفتاری نباشد

به امید روز موعود

                              عید تو همایون وهمه روز تو چون عید

                                               نوروز تو از عید تو خرمتر وخوشتر