سلام به خانواده بزرگ وعزیزم

شاگرد/معلم معلم است.اگر مرا معلم فرض می کنیدوخودرا شاگرد،لطفا" همراه اظهار لطف وارادت خود که برایم تشویق شیرینی است (اگر لایق باشم)حتما" چیزی به من بیاموزیدچرا که کمال از ترکیب شور+شعور است.

به احتمال زیاد جمعه بقیه اندیشه های خود را خواهم نوشت.

درضمن از٢٩/١١/٨٨ پنج شنبه ها تاپایان سال ٨٨قرار است در برنامه اردیبهشت باشم.

بیا تاصبح باشیم صبح سپید                            بیا سبز باشیم مثل امید

بیا تا به شهر سحر پل شویم                           در آواز باران بیا گل شویم.

                                                                      "  دوستدار همه شما"