سلام همواره سلام

سلام به خانواده ام. خانواده ام کیست؟هربار چند صفت از این خانواده را خواهم نوشت .خانواده من آزاد است واسیر هیچ باند وگروه وحزبی نیست. برای ازبین بردن تعصب ویرانگر تنها چاره احترام به مخالف است .همیشه تعصب ازآنجا شروع می شود که مخالف را تحمل نکنیم وتحقیر یا حذف کنیم. اگر چنین کردیم دیگر آزادنیستیم ودرباتلاق تعصب کوروکر وحق به جانب نابود خواهیم شد.ای کاش همه پیرو  برای داین آیه خدا بودیم :درود بربندگانی که همه سخنان را می شنوندوخود بهترینشان را پیروی می کنند.ماحق نداریم برای دیگران فکر کنیم وفکر خود راتزریق کنیم .فقط می توانیم عقاید خودمان راپیشنهاد کنیم.مثل خدا که می فرماید: ماراه رانشان می دهیم .شما انتخاب کنید.راه هدایت وشکر یاناسپاسی.

خدا هم کسی را به بهشت وادار نمی کند.

" من جهنمی که خود به اراده خویش انتخاب کنم را ترجیح می دهم به بهشتی که دیگری بدان وادارم کند.اگر اراده ام را نادیده بگیرند دیگر انسان نیستم /هر جا که می خواهندببرند.

خر عیسی چو به مکه برند                     چون که برگردد بازخر باشد

انسان جهنمی با ارزش تر از گوسفند بهشتی است .(اگر چه هیچ انسانی تابه مقام حیوانی سقوط نکند به جهنم نمی رود وهیچ گوسفندی به بهشت )

اگر این چنین آزاد ومتفکر باشیم حقیقت مقدس فهم شکل می گیرد .(تعصب قاتل فهم است)

برای پرورش این حقیقت چه باید کرد؟١-باید شک کرد،پرسید،مشورت وتحقیق کرد،تا به حقیقت رسید.

چه برسیم چه نرسیم حق جو محبوب خداست.

ویژگی افراد متعصب این است که اصلا فکر نمیکنند و دربست اطاعت می کنندوبه این اطاعت بسیار می نازند.ویژگی دیگرشان تفکری بسیار هیجانی وشدیدااحساس است ومخالفت با آنها در نظرآنها نوعی توهین به مقدساتشان تلقی می شود.

٢-هجرت وتغییر تمام شرایط همراه تدبیر.

با این کار افکاربسیار رشد خواهند کرد.

یکی دیگر از ویژگیهای افراد متعصب ،ایزوله زندگی کردن است.فقط ارتباط با افراد خاص ،مکان خاص ،شرایط خاص را تجربه میکنند .یعنی تنها با کسانی رابطه دارندکه مثل خودشان فکر میکنند ودائم تاییدشان میکنند.

فهمیدن آموختنی نیست .آمیختنی است. دانستنی نیست .یافتنی است.

یعنی نمیشود فهمیدن رادرس داد بلکه باید راه فهم را رفت وبدان رسید.

عجب حکمتی است """" که باچشمان بسته به دنیا می آییم وباچشمان باز از دنیا می رویم.""""